वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन पुस्तिका, 2078/79
पशुपन्छी औषधि व्यवसायी तालिम संचालन कार्य प्रकृया २०७९
डालेघाँस (पेज २)
डालेघाँस (पेज १)
वार्षिक पुस्तिका, २०७८
वार्षिक प्रगति पुस्तिका, आ.व. २०७६/७७
अफ्रिकन स्वाइन फिवर
रोष्टरमा सूचिकृत हुने फारम
आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक कार्यक्रम र प्रगति
माछापालन प्रबिधि हाते पुस्तिका
बाख्रा बृहत्तर पकेट विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६
व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६
व्यावसायिक बंगुर प्रवर्द्धन प्रादेशिक अभियान कार्यक्रम संचलान कार्यविधि , २०७६
अण्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारीक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागि ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७५
पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७५
मिल्किङ्ग मेशिन वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
भेटेरिनरी नियमन निर्देशिका, २०७५
पशुजन्य पदार्थ उत्पादन विविधिकरण र बजारिकरण कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, 2075
उच्च पहाडीक्षेत्र पशु विकास कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि, २०७६